9904-0963, 9633-3333
flashsanhuu@yahoo.com

Төсвийн бүртгэл

Зорилго:

Төсөвт байгууллагын нятлан бодогч хийх сонирхолтой, хэрэгцээ шаардлагатай   хүмүүст төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх санхүү татварын тайлан гаргах чадварыг эзэмшүүлэх

Хэн хамрагдах:

Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч хийх хүсэлтэй, мэргэжлээсээ хөндийрсөн санхүүч, их дээд сургуулийн оюутан, санхүүчээс өөр мэргэжилтэй боловч тайлан гаргах мэдлэг эзэмшихийг хүссэн хүн бүхэн

Эзэмших ур чадвар:

Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах, цалин бодож, бараа материалын бүртгэл хөтлөх,ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН орлогын, өмчийн өөрчлөлтийн, мөнгөн гүйлгээний болон санхүүгийн иж бүрэн тайланг гараар, ехсел болон Интерактив ХХК-ний пирамид, импакт, даймонд программаар гаргах чадвар эзэмшүүлнэ.

Хэрэв та нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны мэдлэггүй бол дараах хөтөлбөрөөр төсвийн бүртгэл хичээл судлана.

Тэнхмийн сургалт Зайны сургалт
Агуулга Цаг Агуулга Цаг

1

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт, данс дансны харилцаа түүний давхар болон хаалтын бичилт

4

1

НББ-ийн хууль, дансны код, дансны задаргаа

1

2

Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах

4

2

Практик бодлого

1

3

Практик бодлого

4

3

Практик бодлого

1

4

Хөрөнгө, өр төлбөрийн тухай ойлголт, түүний бүртгэл

4

4

Практик бодлого

1

5

Анхан шатны баримт, няравын тайлангийн тухай ойлголт

4

5

Бараа материал, үндсэн хөрөнгийн тайлан бэлтгэх

1

Нярав-Нягтлангийн уялдаа Практик бодлого

6

Орлого,зардлын тухай, түүний бүртгэл

4

6

Практик бодлого

1

7

Дадлагын өдөр

4

7

Практик бодлого

1

8

Гүйлгээг шалгах баланс, тохируулах бичилт

4

8

Практик бодлого

1

9

Практик бодлого

4

9

Практик бодлого

1

10

Төсөвт байгууллагын баланс бэлтгэх арга зүй

4

10

Практик бодлого

1

11

Төсөвт байгууллагын орлогын тайлан бэлтгэх арга зүй

4

11

Практик бодлого

1

12

Төсөвт байгууллагын өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх арга зүй

4

12

Практик бодлого

1

13

Төсөвт байгууллагын мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга зүй

4

13

Хөдөлмөрийн , ХХОАТ-ын, НДШ-ийн тайлан

1

14

Цалин бодох аргачлал, НДШимтгэлийн тайлан бэлтгэх

4

14

Практик бодлого

1

15

Бараа материалын бүртгэл

4

15

ААНОАТ-ын хууль унших

1

16

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

4

16

НӨАТ-ын хууль унших

1

17

Иж бүрэн санхүүгийн тайлан гаргах

4

17

Практик бодлого

1

18

Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан бэлтгэх/ Маягт ТТ-11/

4

18

Практик бодлого

1

19

НӨАТайлан бэлтгэх / Маягт ТТ-03/

6

19

Практик бодлого

1

20

ААНОАТайлан бэлтгэх / Маягт ТТ-02/

6

20

Практик бодлого

1

21 Иж бүрэн татварын тайлан гаргах

4

21

Практик бодлого

1

22

Иж бүрэн санхүү болон татварын тайлан бэлтгэх

4

22 Практик бодлого

1

Нягтлан бодох бүртгэлийн суурь мэдлэгтэй хүмүүст

Тэнхмийн сургалт Зайны сургалт
Агуулга Цаг Агуулга Цаг

1

Төсөвт байгууллагын Баланс бэлтгэх арга зүй

4

1

Практик бодлого

2

Төсөвт байгууллагын Орлогын тайлан бэлтгэх арга зүй

4

2

Практик бодлого

3

Төсөвт байгууллагын Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх арга зүй

4

3

Практик бодлого

4

Төсөвт байгууллагын Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга зүй

4

4

Практик бодлого

5

Цалин бодох аргачлал, НДШимтгэлийн тайлан бэлтгэх

4

5

Хөдөлмөрийн , ХХОАТ-ын, НДШ-ийн тайлан

6

Бараа материалын бүртгэл

4

6

Практик бодлого

7

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

4

7

ААНОАТ-ын хууль унших

8

Иж бүрэн санхүүгийн тайлан гаргах

4

8

НӨАТ-ын хууль унших

9

Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан бэлтгэх/ Маягт ТТ- /

4

9

Практик бодлого

10

НӨАТайлан бэлтгэх / Маягт ТТ-03/

6

10

Практик бодлого

11

ААНОАТайлан бэлтгэх / Маягт ТТ-02/

6

11

Практик бодлого

12

Иж бүрэн татварын тайлан гаргах

4

12

Практик бодлого

13

Иж бүрэн санхүү болон татварын тайлан бэлтгэх

4

13

Практик бодлого

Facebook