9904-0963, 9633-3333
flashsanhuu@yahoo.com

Няравын сургалт

Зорилго:

Аливаа санхүүгийн тайлан бэлдэх ажлын анхан шатны ажилбар хийж нягтлан бодогчийн ажилд туслах, байгууллагын эд хогшил бараа материал болон бусад зүйлсийн бүрэн бүтэн байлгах түүнтэй холбоотой тайлан мэдээг боловсруулан бэлдэж сургах

Хэн хамрагдах:

Бүх төрлийн компани, хувиараа бизнес эрхлэгч, менежер, одоо ажлаа хийж буй нярав, мэргэжлээсээ хөндийрсөн санхүүч, их дээд сургуулийн оюутан, санхүүгээс өөр мэргэжилтэй боловч няравын тайлан бэлдэх болон няравыг хянах чадвар эзэмшихийг хүссэн хүн бүхэн

Эзэмших ур чадвар:

Цалин тавьж олгох, бараа материалын бүртгэл хөтлөх, няравын тайланг ехсел болон Интерактив ХХК-ний пирамид, импакт, даймонд программаар гаргах чадвар эзэмшүүлнэ.

Сэдэв Цаг

1

Нярав, нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт

4

2

Анхан шатны баримтын тухай ойлголт, бүрдүүлэх

4

3

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлийн тухай

4

4

Орлого, зарлагын баримт бүртгэх

4

5

Шалгалт

1

6

Бараа материалын бүртгэл

4

7

Бараа материалын орлого, зарлагын баримт бүртгэх

4

8

Бараа материалын карт бөглөх, тооллого хөдөлгөөн

4

9

Шалгалт

1

10

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, орлого зарлагын баримт

4

11

Цалин бодож тооцоолох

4

12

Няравын тайлан бэлтгэх

4

13

Интерактив, Имфакт програм дээр анхан шатны баримт шивэх

4

Facebook