9904-0963, 9633-3333
flashsanhuu@yahoo.com

Нягтлан бодох бүртгэлийн эрчимжүүлсэн сургалт

Зорилго:

Ажлын зав чөлөө багатай хүмүүст бага хугацаанд ААНэгж, компаний анхан шатны баримт боловсруулж, цалин хөлс бодох, НДШимтгэлийн, НӨАТатварын, санхүүгийн тайлан гаргах чадвар эзэмшүүлэх

Хэн хамрагдах:

Цаг зав багатай, ганцаарчилан суралцах хүсэлтэй бүх төрлийн компани, хувиараа бизнес эрхлэгч, менежер, одоо ажлаа хийж буй нягтлан бодогч болон нярав, мэргэжлээсээ хөндийрсөн санхүүч, их дээд сургуулийн оюутан, санхүүгээс өөр мэргэжилтэй боловч тайлан гаргах мэдлэг эзэмшихийг хүссэн хүн бүхэн

Эзэмших ур чадвар:

Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах, цалин бодож, бараа материалын бүртгэл хөтлөх, орлогын, өмчийн өөрчлөлтийн, мөнгөн гүйлгээний болон санхүүгийн иж бүрэн тайланг гараар, ехсел болон Интерактив ХХК-ний пирамид, импакт, даймонд программаар гаргах чадвар эзэмшүүлнэ.

Агуулга Цаг

1

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт, данс дансны харилцаа түүний давхар болон хаалтын бичилт

4

2

Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах

4

3

Практик бодлого

4

4

Хөрөнгө, өр төлбөрийн тухай ойлголт, түүний бүртгэл

4

5

Анхан шатны баримт, няравын тайлангийн тухай ойлголт

4

Нярав-Нягтлангийн уялдаа

6

Орлого,зардлын тухай, түүний бүртгэл

4

7

Дадлагын өдөр

4

8

Гүйлгээг шалгах баланс, тохируулах бичилт

4

9

Практик бодлого

4

10

Баланс бэлтгэх арга зүй

4

11

Орлогын тайлан бэлтгэх арга зүй

4

12

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх арга зүй

4

13

Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга зүй

4

14

Няравын тайлан бэлтгэх

4

15

Цалин бодох аргачлал, НДШимтгэлийн тайлан бэлтгэх

4

16

Бараа материалын бүртгэл

4

17

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

4

18

Иж бүрэн санхүүгийн тайлан гаргах

4

19

Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан бэлтгэх/ Маягт ТТ-11/

4

20

НӨАТайлан бэлтгэх / Маягт ТТ-03/

6

21

ААНОАТайлан бэлтгэх / Маягт ТТ-02/

6

Иж бүрэн татварын тайлан гаргах

4

22

Иж бүрэн санхүү болон татварын тайлан бэлтгэх

4

23

Няравын тайлан бэлтгэх

4

24

Интерактив Дансны эхний үлдэгдэл оруулах, / Өглөг авлагын болон бусад дансны /

4

22

Бараа материалын бүртгэл, ерөнхий журналд бусад ажил гүйлгээг оруулах

4

23

Ажил гүйлгээг давтах

4

24

Хаалтын гүйлгээ хийх , санхүүгийн тайлангуудыг гаргах

4

25

Импакт дансны эхний үлдэгдэл оруулах, / Өглөг авлагын болон бусад дансны/

4

26

Бараа материалын бүртгэл, ерөнхий журналд бусад ажил гүйлгээг оруулах, санхүү татварын тайлангууд гаргах

4

Facebook