9904-0963, 9633-3333
flashsanhuu@yahoo.com

Санхүү, татварын тайлан гаргах цогц үйлчилгээ

Бид нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ буюу санхүүгийн аутсорсингийн үйлчилгээгээрээ байгууллага, аж ахуй нэгж, хуулийн этгээд, бизнес эрхлэгчийн санхүүг гэрээгээр хариуцан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

  • Сар, улирлын тайланг бэлдэж, цахим, биет хэлбэрээр холбогдох байгууллагуудад хүргэнэ.
  • Санхүүгийн стандартын дагуу журнал, ерөнхий дэвтэр хөтлөнө
  • Баримтуудыг стандартын дагуу үдэж хавтаслан эрх бүхий байгууллагын шалгалтанд бэлдэнэ.
  • Санхүүгийн тоон үзүүлэлтэнд дүгнэлт гарган зөвлөгөө өгнө.

Та манай байгууллага

  • Монгол Улсын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын холбогдох хууль, эрх зүйн хүрээнд нягтлан бодох бүртгэлээ хөтлүүлэн, зөвлөгөө, мэдээлэл авах
  • Ур чадвартай нягтлан бодогчоор санхүүгийн тайлан балансаа мэргэжлийн түвшинд бэлдүүлэх
  • Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, дотоод хяналтыг сайжруулж, сул хяналтаас үүсч болох эрсдлийг багасгах
  • Төрийн байгууллагуудын санхүүгийн хяналт шалгалтанд бэлэн байж хүнд суртал ойлгомжгүй олон шат дамжлагыг үл мэдрэнэ.
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаандаа зарцуулах зардлыг хэмнэж санхүүгийн хүний нөөц хайж цаг алдахгүй байх боломжийг бүрдүүлнэ.

Бид таны бизнесийн нууц болон дотоод мэдээллийг
хамтран ажиллах гэрээгээр хариуцлагатайгаар чанд хадгалах болно.

Facebook